REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU

Krzysztof Kamil Baczyński w stulecie urodzin

 

I Organizator  konkursu:

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie,

Starosta Włoszczowski,

Fundacja imienia Stefana Artwińskiego,

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka.  Filia we Włoszczowie

 

II Cele konkursu:

- propagowanie twórczości K. K. Baczyńskiego

- uczczenie 100 – lecia urodzin poety

- integracja młodzieży środowiska lokalnego

- rozwijanie umiejętności literackich

- kreatywne wykorzystanie zasobów i narzędzi cyfrowych

 

III Uczestnicy

I kategoria - uczniowie szkół podstawowych

II kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

 

IV Zadania konkursowe

 1. 1.      Temat: „Biała magia” - twórczość własna wywiedziona z Baczyńskiego.

Wybrany przez siebie utwór K. K. Baczyńskiego potraktuj jako inspirację do własnej twórczości literackiej. Możesz stworzyć wiersz, opowiadanie bądź utwór dramatyczny.

Źródła, np.:

https://znanewiersze.pl/krzysztof-kamil-baczynski

https://www.zeszytyliterackie.pl/krzysztof-kamil-baczynski-wiersze-2/?cli_action=1615751682.45

https://poezja.org/wz/Baczy%C5%84ski_Krzysztof_Kamil/

 

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • Praca indywidualna.
 • Samodzielny, nigdzie niepublikowany tekst literacki.
 • Tytuł wiersza Baczyńskiego – informacja o źródle inspiracji.
 •  Objętość pracy nie powinna przekraczać 3 stron wydruku komputerowego formatu A4; czcionka 12, interlinia (odstępy) 1,5.
 • Tekst należy podpisać wybranym przez uczestnika hasłem.
 • Pracę można zrealizować w formie papierowej lub komputerowej:

A) Realizacja pracy w formie papierowej:

Do pracy należy dołączyć kopertę podpisaną hasłem, a w niej uzupełnioną metryczkę (zał.1) oraz zgodę na przetwarzanie danych (zał. 2).

B) Realizacja komputerowa:

Uzupełnioną metryczkę (zał. 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych (zał. 2) należy wysłać razem z pracą mailem (p. V).

 

 

 

 1. 2.      Temat: „Byłem jak lipy szelest, na imię mi było Krzysztof” – jedniodniówka w stulecie urodzin K. K. Baczyńskiego.

Zaprojektuj gazetkę okolicznościową poświęconą poecie i jego twórczości. Wykorzystaj technikę komputerową bądź tradycyjną – papierową.

Źródła, np.:

           https://baczynski.polskieradio24.pl/legenda

           https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/krzysztof-baczynski,805.html 

           https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/mamo-ja-leze-drugi-od-brzegu,228,3926

 

Praca powinna spełniać  następujące kryteria:

 • Praca indywidualna lub w 2-osobowych zespołach.
 • Samodzielna, twórcza realizacja zadania.
 • Objętość pracy: do 4 stron formatu A4/do 4 odsłon w wydaniu komputerowym (Genial.ly, Canva lub inna aplikacja).
 • Bibliografia/źródła materiałów wykorzystanych w gazetce.
 • Pracę należy podpisać wybranym przez siebie hasłem.
 • Pracę można zrealizować w formie papierowej lub komputerowej:

A) Realizacja pracy w formie papierowej:

Do pracy należy dołączyć kopertę podpisaną hasłem, a w niej uzupełnioną metryczkę (zał.1) oraz zgodę na przetwarzanie danych (zał. 2).

B) Realizacja komputerowa:

Uzupełnioną metryczkę (zał. 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych (zał. 2) należy wysłać razem z pracą mailem (p. V).

Uwaga: W razie pracy wykonanej w zespole każdy uczestnik wypełnia załącznik 1. i 2. osobno.

V Termin konkursu:

 1. Prace należy składać w sekretariacie I LO we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 12 lub wysyłać na adres: konkurs@1-lo.pl do dnia 15.05.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu  - maj 2021. Informacja o wynikach konkursu i o terminie uroczystego wręczenia nagród oraz dyplomów zostanie wysłana na adres e-mail szkoły lub przekazana telefonicznie.
 2. Do prac należy dołączyć wypełnioną metryczkę (zał.1) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał.2).

VI Organizacja konkursu:

 1. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników.
 2. Każdy uczestnik składa tylko jedną pracę.
 3. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 5. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 6. Prace przechodzą na własność organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.

Zapraszamy do udziału  i  życzymy  sukcesów.

Koordynatorzy:

 Urszula Słowik (tel. 509 773 634, mail: u.slowik@1-lo.pl)

 Ewelina Ratusznik (tel. 695 201 530, mail: e.ratusznik@1-lo.pl)

 

 

Załączniki znajdują się na następnych stronach

 
   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik 1.

MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS

Krzysztof Kamil Baczyński w stulecie urodzin

 

 

TEMAT*

 

1. „Biała magia” - twórczość własna wywiedziona z Baczyńskiego.

 

2. „Byłem jak lipy szelest, na imię mi było Krzysztof” – jedniodniówka w stulecie urodzin K. K. Baczyńskiego.

 

 

HASŁO UCZNIA

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

 

 

 

KATEGORIA KONKURSOWA*

 

I - szkoła podstawowa

 

II -szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna

 

 

 

 

NAZWA  I  ADRES SZKOŁY

 

 

 

 

 

NUMER TELEFONU

 I E- MAIL SZKOŁY

 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – OPIEKUNA

 

 

 

 

*  Należy zaznaczyć właściwą informację

 

 

 Załącznik 2. (wypełniają rodzice/prawni opiekunowie uczniów)

                                                                                   

 

 

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

w Międzyszkolnym Konkursie Krzysztof Kamil Baczyński w stulecie urodzin

 

………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

………………………………………………………………………

(szkoła i klasa)

 

            Oświadczam, że jako rodzic/prawny opiekun ……………………………………………………………………….

                                                                                                                                                              (imię i nazwisko dziecka)

wyrażam zgodę na udział dziecka w Międzyszkolnym Konkursie Krzysztof Kamil Baczyński w stulecie urodzin organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu dziecka oznaczonej jego imieniem i nazwiskiem oraz wykorzystanie jego wizerunku na następujących polach eksploatacji: publikacja w materiałach pokonkursowych (broszury i prezentacje), publikacja na stronie internetowej, na stronach współorganizatorów konkursu  oraz w materiałach marketingowych związanych z w/w konkursem i jego uroczystym podsumowaniem.

Upoważniam szkołę, do której uczęszcza dziecko, do udostępnienia współorganizatorom konkursu oraz instytucjom, które objęły patronat nad konkursem, jego danych osobowych: imienia, nazwiska, nazwy szkoły i klasy na potrzeby przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.

Wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych dziecka w/w instytucjom jest niezbędne do wzięcia przez dziecko udziału w konkursie. W przypadku wyrażenia tej zgody, dane osobowe zostaną udostępnione przez szkołę na rzecz współorganizatorów konkursu oraz instytucji patronujących przedsięwzięciu, które będą odrębnym od szkoły administratorem udostępnionych danych osobowych.

Współorganizatorzy oraz patroni będą gromadzili, przetwarzali i powierzali dane osobom trzecim w celu przeprowadzenia konkursu na zasadach określonych w regulaminie tego konkursu – w szczególności w celu wyłonienia zwycięskich prac konkursowych, wręczenia nagród i publikacji informacji o autorach zwycięskich prac na stronie internetowej konkursu.

Administratorem danych osobowych są Organizatorzy Międzyszkolnego Konkursu Krzysztof Kamil Baczyński w stulecie urodzin: I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, Biblioteka Pedagogiczna we Włoszczowie. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratorów.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.

……………………………………………………                                       ………..…………………………………………                 (miejscowość, data)                                                  (podpis rodzica/prawnego opiekuna)                                  

 

 

 

 

wersja DOCX