Pliki do pobrania

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności

 

 

 

 

 

Raport

 

Raport o stanie dostępności  

 

 

 

Deklaracja dostępności

 

 

Deklaracja dostępności strony internetowej  I Liceum Ogólnokształcąvcego im. gen. Władysława Sikorskiego  we Włoszczowie


 

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego  we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.1-lo.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Strona internetowa I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie została zaprojektowana zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostępność cyfrowa strony internetowej polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą.

 

Strona internetowa I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego  jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 

Treści niedostępne

 

 

Wyłączenia

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest Tomasz Szrek, e-mail: pomoc@pcowloszczowa.pl , telefon:413866742.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Wejście główne do budynku szkoły  znajduje się od strony ul. Wiśniowej. Przy wejściu zlokalizowano podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostęp na wyższe kondygnacje szkoły  nie jest możliwy.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w holu głównym na parterze budynku po prawej stronie od wejścia dla osób poruszających się na wózkach.

Na parkingu przy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do szkoły.

Nie ma możliwości  skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w  szkole.