Statut

Regulamin monitoringu szkolnego

Informacja dyrektora o zakazie opuszczania terenu szkoły

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności

Regulamin wycieczek szkolnych

Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych